شهرداری بافران

ادامه عملیات ساخت منبع ذخیره آب ۲۰۰هزار لیتری مدیریت بحران در محوطه #شهرداری_بافران تاریخ:1403-03-29 06:51:20

باعنایت به ضرورت ذخیره آب و استفاده در مواقع بحران، تکمیل پروژه ساخت و بهره برداری از منبع آب زیرزمینی ۲۰۰هزار لیتری در محوطه داخلی شهرداری خردادماه ۱۴۰۳ در دستور کار واحد خدمات شهری #شهرداری_بافران قرار گرفت.