شهرداری بافران

حمام سنتی علی آباد تاریخ:1399-10-03 06:43:36

 نخستین بناهای مورداستفاده به عنوان حمام ازساختارجالبی برخورداربوده است.مکان حمام درمسیرآب قناتهاست.اندرونی حمام شامل حوض بزرگی استکه درمکان سرپوشیده تعبیه شده است.کنارحوض تختهایی قرارداشته تادرآن به کیسه کشیدن بپردازند.حمامی موظف بوده درون حوض راازآب قنات پرنمایدوآن راباهیزمهایی همچون ژاژگرم کند. رختکن حمام ازقسمت اندرونی حمام جدابوده است.گرم کردن آب حوض ازجمله کارهای سخت وطاقت فرسابوده که توسط حمامی صورت می گرفته است.حمام خزینه ای جوی علی آبادازجمله حمامهای معروف بوده که هنوزهم ساختارظاهری آن حفظ شده است .