شهرداری بافران

مزایده عمومی تاریخ:1401-03-23 03:11:14

 

« آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه (نوبت سوم) »

شهرداری بافران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 09/6 مورخ 08/10/1400 شورای اسلامی شهر بافران تعداد 5 باب مغازه تجاری به شرح  ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید.

E متقاضیان می توانند از تاریخ 23/03/1401 با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهرداری نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

E پیشنهاد دهندگان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/04/1401 در دو پاکت (الف) سپرده و در پاکت (ب) قیمت پیشنهادی را لاک و مهر شده به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

E به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

E شرکت کنندگان می بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت نمایند.

E کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

E کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

E پیشنهاد دهندگان می توانند از محل مورد مزایده بازدید نمایند.

E کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 04/04/1401 توسط اعضای کمیسیون باز و قرائت می شود.

   E سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

E کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 46242424-031 تماس حاصل فرمایند.

احسان شریف النسبی _ شهردار بافران