شهرداری بافران

شهر بافران در ماتم و حزن #شهید_جمهور و همراهانشان تاریخ:1403-03-08 03:48:33

سیاهپوش نمودن فضای شهری و نصب بنرهای تسلیت توسط واحد خدمات شهری #شهرداری_بافران